Υπηρεσίες για Επαγγελματίες

 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων Α, Β και Γ (Τρίτης) κατηγορίας
 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιριών
 • Κατάρτιση ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων.
 • Έλεγχος και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ
 • Μισθοδοσία επιχειρήσεων
 • ΦΠΑ, ΦΜΥ, παρακρατήσεις φόρου και πληρωμές.
 • Αγρότες Ειδικού και Κανονικού καθεστώτος
 • Δηλώσεις εισοδήματος (ατομικές και νομικών προσώπων)
 • Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη καθώς και διαρκείς παρακολούθηση και
  ενημέρωση Εσόδων-Εξόδων της επιχείρησης σας.
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.
 • Ενημέρωση για επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ κ.α)
 • Οικονομοτεχνικές συμβουλές και μελέτες.